ponad 40 000 świateł od 50 € darmowa wysyłka 2% zniżki przy płatności z góry
 Hotline: +49202 / 283 84 59 

AGB

Ogólne warunki i informacje dla klientów

I. Ogólne warunki handlowe

§ 1 przepisy podstawowe

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do umów zawieranych z nami jako dostawca (Soner Öztürk) za pośrednictwem strony internetowej www.saasil.de. O ile nie uzgodniono inaczej, włączenie jakichkolwiek warunków, które mogłeś zastosować, jest sprzeczne.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która dokonuje transakcji prawnej w celach, których w dużej mierze nie można przypisać jej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorca to każda osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa działająca w ramach transakcji prawnej w ramach prowadzonej przez nich niezależnej działalności zawodowej lub handlowej.

§ 2 zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

(2) Już po umieszczeniu odpowiedniego produktu na naszej stronie internetowej składamy Ci wiążącą ofertę zawarcia umowy na warunkach określonych w opisie artykułu.

(3) Umowa jest zawierana za pośrednictwem systemu koszyków online w następujący sposób:
Towary przeznaczone do zakupu są umieszczane w „koszyku”. Za pomocą odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym możesz wywołać „koszyk” i wprowadzić tam zmiany w dowolnym momencie.
Po otwarciu strony „Kasa” i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki, wszystkie dane zamówienia zostaną ponownie wyświetlone na stronie przeglądu zamówień.
Jeśli użyjesz systemu płatności natychmiastowej (np. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) jako metody płatności, albo zostaniesz przekierowany na stronę przeglądu zamówień w naszym sklepie internetowym, albo najpierw zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności natychmiastowych.
Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj odpowiedniego wyboru lub wprowadź tam swoje dane. Na koniec zostaniesz przekierowany z powrotem do naszego sklepu internetowego na stronie przeglądu zamówień.
Przed złożeniem zamówienia masz możliwość przejrzenia wszystkich informacji tutaj, ich zmiany (również za pomocą funkcji „wstecz” przeglądarki internetowej) lub anulowania zakupu.
Przesyłając zamówienie za pomocą przycisku „zamów z płatnością”, oświadczasz prawnie wiążącą akceptację oferty, na mocy której umowa zostaje zawarta.

(4) Twoje zapytania dotyczące utworzenia oferty nie są dla ciebie wiążące. Zrobimy Ci wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. E-mailem), którą możesz zaakceptować w ciągu 5 dni.

(5) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Musisz zatem upewnić się, że adres e-mail, który przechowujesz u nas jest poprawny, odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zapewniony, aw szczególności nie uniemożliwia tego filtr SPAM.

§ 3 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie własności

(1) Możesz skorzystać z prawa do zatrzymania, jeśli dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu.

(3) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, obowiązują również następujące zasady:

a) Zastrzegamy sobie prawo własności towarów, dopóki wszystkie roszczenia z bieżących relacji biznesowych nie zostaną w pełni zaspokojone. Zastaw lub przekazanie w celu zabezpieczenia nie jest dozwolone przed przeniesieniem własności zastrzeżonych towarów.

b) Możesz odsprzedawać towary w zwykłym toku działalności. W takim przypadku teraz przypisujesz nam wszystkie roszczenia w wysokości kwoty faktury naliczonej z odsprzedaży, akceptujemy cesję. Ponadto jesteś upoważniony do odbioru roszczenia. Jeśli nie wywiążesz się właściwie ze swoich zobowiązań płatniczych, zastrzegamy sobie prawo do odebrania roszczenia samodzielnie.

c) Po połączeniu i zmieszaniu zastrzeżonych towarów uzyskujemy współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości faktury za zastrzeżone towary do innych przetworzonych przedmiotów w momencie przetwarzania.

d) Zobowiązujemy się zwolnić papiery wartościowe, do których jesteśmy uprawnieni na żądanie, o ile możliwa do uzyskania wartość naszych papierów wartościowych przekracza roszczenie o zabezpieczenie o więcej niż 10%. Naszym obowiązkiem jest wybrać zabezpieczenie, które ma zostać zwolnione.

§ 4 Gwarancja

(1) Istnieje ustawowa odpowiedzialność za wady.

(2) Jako konsument jesteś proszony o natychmiastowe sprawdzenie kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych w momencie dostawy oraz o poinformowanie nas i spedytora o wszelkich reklamacjach tak szybko, jak to możliwe. Nieprzestrzeganie tego nie będzie miało wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne.

(3) O ile jesteś przedsiębiorcą, odbiegając od powyższych przepisów gwarancyjnych:

a) Tylko nasze własne informacje i opis produktu producenta są uważane za uzgodnione jako warunek produktu, ale nie inne reklamy, publiczne promocje i oświadczenia producenta.

b) W przypadku wad zapewniamy wybraną przez nas gwarancję poprzez sprostowanie lub późniejszą dostawę. Jeśli usunięcie wady nie powiedzie się, możesz poprosić o zmniejszenie lub odstąpienie od umowy. Uznaje się, że usunięcie wad zakończyło się niepowodzeniem po drugiej nieudanej próbie, chyba że charakter rzeczy, wada lub inne okoliczności są w szczególności skutkiem. W przypadku sprostowania nie musimy ponosić zwiększonych kosztów związanych z przeniesieniem towaru do miejsca innego niż miejsce wykonania, pod warunkiem że przesyłka nie odpowiada przeznaczeniu towaru.

c) Okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy towaru. Skrócenie terminu nie ma zastosowania:

- zawinione wyrządzenie szkody na zdrowiu, życiu lub zdrowiu oraz inne szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
- o ile złośliwie ukryliśmy wadę lub daliśmy gwarancję jakości produktu;
- dla przedmiotów, które zostały użyte w budynku zgodnie z jego normalnym użytkowaniem i spowodowały jego wadę;
- w przypadku ustawowych roszczeń regresowych, które masz przeciwko nam w związku z prawami do wad.

§ 5 Wybór prawa

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, nie zostanie cofnięta (zasada uprzywilejowania).

(2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie mają zastosowania.

 

 

II Informacje o kliencie

1. Tożsamość sprzedawcy

Soner Öztürk
Hofkamp 112
42103 Wuppertal
Niemcy
Telefon: 02022838459
E-mail: info@saasil.de


Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów:
Komisja Europejska zapewnia platformę pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

2. Informacje o zawarciu umowy

Techniczne kroki związane z zawarciem umowy, zawarcie samej umowy oraz możliwości jej korekty odbywają się zgodnie z regulaminem „zawarcia umowy” naszych ogólnych warunków (część I.).

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1. Językiem umowy jest niemiecki.

3.2. Nie zapisujemy pełnego tekstu umowy. Przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyków online dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce. Po otrzymaniu zamówienia dane dotyczące zamówienia, informacje wymagane przez prawo w przypadku umów zawieranych na odległość oraz ogólne warunki zostaną ponownie przesłane pocztą e-mail.

3.3. Jeśli masz prośbę o wycenę poza systemem koszyków online, otrzymasz wszystkie dane umowy w formie tekstowej w ramach wiążącej oferty, np. pocztą elektroniczną, którą można wydrukować lub zapisać elektronicznie.

4. Kodeksy postępowania

4.1. Przesłaliśmy do Kryteriów jakości pieczęci kupującego Handelbund Management AG i Kodeksu postępowania znaku handlowego Ecommerce Europe, który można obejrzeć na stronie: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskonto.pdf i https: //www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

5. Zasadnicze cechy towarów lub usług

Zasadnicze cechy towarów i / lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

6. Ceny i sposoby płatności

6.1. Ceny podane w odpowiednich ofertach oraz koszty wysyłki stanowią ceny całkowite i obejmują wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.

6.2. Poniesione koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je przywołać za pomocą odpowiednio oznakowanego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie, są one wyświetlane osobno w trakcie procesu zamawiania i należy je ponieść, chyba że obiecana jest bezpłatna dostawa.

6.3. Jeśli dostawa zostanie zrealizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, możemy ponieść dodatkowe koszty, za które nie ponosimy odpowiedzialności, np. Opłaty celne, podatki lub opłaty za przelewy pieniężne (opłaty za przelew bankowy lub kurs wymiany) ponosi użytkownik.

6.4. Koszty przelewu (przelew bankowy lub opłaty za kurs wymiany walut) należy ponieść w przypadkach, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.

6.5. Dostępne metody płatności są pokazane pod odpowiednio oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

6.6. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych metod płatności, roszczenia o zapłatę z zawartej umowy wymagają natychmiastowej zapłaty.

7. Warunki dostawy

7.1. Warunki dostawy, datę dostawy i wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednio oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

7.2. Jeśli jesteś konsumentem, jest prawnie uregulowane, że ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanej rzeczy przechodzi na ciebie tylko w momencie przekazania towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona czy nieubezpieczona. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zleciłeś firmie transportowej niewymienionej przez przedsiębiorcę lub inną osobę przeprowadzenie przesyłki.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka są na własne ryzyko.

8. Ustawowa odpowiedzialność za wady

Odpowiedzialność za wady opiera się na przepisach dotyczących „gwarancji” w naszych Ogólnych Warunkach (Część I).

Te ogólne warunki i informacje o klientach zostały utworzone przez prawników stowarzyszenia sprzedawców detalicznych, którzy specjalizują się w prawie IT i są stale sprawdzani pod kątem zgodności z prawem. Dealer Association Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

ostatnia aktualizacja: 23.10.2019

Zuletzt angesehen